ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ (ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Οι σύνδεσμοι είναι ινώδεις ταινίες που ενώνουν τα οστά για να σχηματίσουν τις αρθρώσεις. Είναι ελαστικοί και σκληροί και είναι αυτοί που καθορίζουν την κίνηση που κάνει μια άρθρωση, περιορίζοντας κάποιες κινήσεις και επιτρέποντας άλλες. Ο αγκώνας π.χ. μπορεί να κινείται μόνο σε ένα επίπεδο διότι υπάρχουν οι πολύ ισχυροί πλάγιοι σύνδεσμοι και από τις δύο μεριές.

Αντίθετα ο ώμος δεν διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρούς συνδέσμους και έτσι μπορεί να κινείται σε οποιοδήποτε κατεύθυνση. Αυτό έχει το μειονέκτημα ότι ο ώμος είναι πολύ πιο ασταθής και εύκολα εξαρθρώνεται, ενώ ο αγκώνας είναι πολύ πιο σταθερός.

Με τους συνδέσμους λοιπόν ο οργανισμός χάνει σε ελευθερία κινήσεων αλλά κερδίζει σε σταθερότητα.

Επομένως οι αρθρώσεις μας είναι κατασκευασμένες για να κινούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και οι σύνδεσμοι αποτελούν βασικό στοιχείο σε αυτή την κατασκευή.

Όταν μια άρθρωση εξαναγκάζεται να κινηθεί με έναν τρόπο για τον οποίο δεν είναι φτιαγμένη, οι σύνδεσμοι που την συγκρατούν διατείνονται (τεντώνονται) και αποτρέπουν αυτή την κίνηση.

Για παράδειγμα, μεταξύ των οστών των δακτύλων (των φαλαγγών) υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος μόνο από την μεριά της παλάμης. Έτσι, τα δάκτυλα δεν μπορούν να διπλώσουν προς την ράχη του χεριού διότι δεν το επιτρέπει αυτός ο παλαμιαίος σύνδεσμος.

Ωστόσο, αν σπρωχθεί το δάκτυλο του προς τα πίσω με βία – στην καθομιλουμένη αν γυρίσει το δάκτυλο – ο σύνδεσμος αυτός τεντώνεται και μπορεί να σκιστεί, εν μέρει ή και ολοκληρωτικά. Αυτό αποτελεί την ρήξη συνδέσμου ή διάστρεμμα.

Τα διαστρέμματα είναι πολύ συνηθισμένες κακώσεις, τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στους αθλητές, με το διάστρεμμα ποδοκνημικής (αστραγάλου) να βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση.

Τα διαστρέμματα διακρίνονται σε:

  • Διαστρέμματα 1ου βαθμού ή “γύρισμα”: Όταν διαπιστώνεται απλή διάταση των συνδέσμων ή του αρθρικού θύλακα. Η βλάβη είναι ελάχιστη και παρατηρούνται μόνο μικρές ρήξεις ορισμένων ινωδών ιστών
  • Διαστρέμματα 2ου βαθμού: Όταν υφίσταται μερική ρήξη του αρθρικού θύλακα και των συνδέσμων
  • Διαστρέμματα 3ου βαθμού: Όταν υπάρχει ολική ρήξη του αρθρικού θύλακα και των συνδέσμων